Algemene voorwaarden

Bespaarportaal.nl is een online spaarprogramma!

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Wij adviseren iedereen deze goed door te nemen voorafgaand aan het gebruik van onze website. Druk je deze voorwaarden af of bewaar je ze, dan kan je ze op een later moment nog eens teruglezen.

 1. Definities

  1. Bespaarportaal.nl: een handelsnaam van RSA Online Leads BV, gevestigd te Apeldoorn, Postbus 2481, 7302 ER  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65780175.
  2. gebruiker: iedereen die een account heeft aangemaakt op de website.
  3. algemene Voorwaarden: de voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website.
  4. website: www.Bespaarportaal.nl.
  5. inloggegevens: gebruikersnaam en wachtwoord.
  6. account: persoonlijke omgeving gebruiker, toegankelijk na het invoeren van je inlogggevens. Hier vind je je tegoed en kun je je persoonlijke gegevens wijzigen.
  7. credits: kan je opbouwen via ons online spaarprogramma.
  8. aanbieder: de derde partij die via de website of in een mailing van ons de gebruiker een aanbieding doet, waardoor deze credits kan verdienen.
  9. acties: commerciële e-mails, banners, spelletjes, zogenaamde gratis geld acties, social media links, enquetes, prijsvragen, aankopen bij bepaalde webwinkels, verzekeringen of abonnementen die de gebruiker credits kunnen opleveren.
  10. tegoed: het totaal van de door gebruiker opgespaarde credits, uitgedrukt in Euro.
  11. Refreral Link: de persoonlijke link die elke gebruiker van ons krijgt en die je aan anderen kan verstrekken om zich aan te melden op onze website.
 2. Registratie

  1. Om gebruik te kunnen maken van de website dien je je te registreren. Registratie en het gebruik van de website zijn kosteloos.
  2. Registratie is slechts toegestaan voor gebruikers die niet handelen in de uitoefening van een beroep en die 18 jaar of ouder zijn, handelingsbekwaam, woonachtig in Nederland of België en houder van een Nederlandse of Belgische bankrekening.
  3. Je kunt je registreren door het daarvoor bestemde elektronische formulier op de website in te vullen en te verzenden. Registratie is pas compleet na activatie van de link die je per mail krijgt toegestuurd van ons.
  4. Tijdens het registratieproces kies je een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord en vervolgens voor alles dat gebeurt via je Account. Inloggegevens dien je strikt geheim te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik van inloggegevens en gaan ervan uit dat wie inlogt ook daadwerkelijk die gebruiker is.
  5. Indien je vermoedt dat je inloggegevens worden misbruikt, dien je zo spoedig mogelijk je wachtwoord te wijzigen en ons op de hoogte te stellen.
  6. Het is gebruiker slechts toegestaan één account aan te maken en te gebruiken. Per IP-adres is het daarom toegestaan om slechts één account aan te maken.
  7. Als u zich aanmeldt krijgt u 1 euro* aanmeldbonus. (* 50 cent bij registratie en 50 cent bij het volledig invullen van uw gegevens).
  8. We hebben steeds het recht om zonder opgave van redenen de registratie van een gebruiker te weigeren.
 3. Sparen van credits

  1. Elke gebruiker kan credits sparen door deel te nemen aan onze acties en vervolgens aan alle voorwaarden van de desbetreffende actie te voldoen.
  2. Op de website en/of in de commerciële e-mails staat duidelijk vermeld hoeveel credits gebruiker kan verdienen met een bepaalde actie.
 4. Aanbrengen nieuwe gebruikers

  1. Elke gebruiker, kan ook credits verdienen door nieuwe gebruikers aan te brengen.
  2. Als gebruiker ontvang je van ons een persoonlijke Referal Link in je account. Als degene aan wie jij deze link verstrekt, zich registreert op onze website via deze referal link en een tegoed heeft van tenminste € 0,50 bovenop de volledige aanmeldbonus.  krijg jij daarvoor credits. Meldt de nieuwe gebruiker zich op een andere manier aan, dan vervalt jouw recht op credits voor het aanbrengen van deze nieuwe gebruiker. De aanmeldbonus zal afgekeurd worden wanneer u referral binnen 2 maanden dit saldo niet bereikt heeft.
  3. Hoeveel credits je hiermee kan verdienen wordt duidelijk aangegeven op de website. Dit bedrag kan door ons steeds worden gewijzigd en wel zonder waarschuwing. Wel wordt het nieuwe bedrag gepubliceerd op de website.
 5. Ontvangen van mailings

  1. Door je te registreren, heb je ons toestemming gegeven jou commerciële e-mails toe te sturen.
  2. Ga je op vakantie en wil je een tijdlang geen e-mails van ons ontvangen, dan kun je op de website de datum van terugkomst invullen zodat je tot die tijd geen mailings ontvangt.
  3. Gebruiker ontvangt slechts credits voor het lezen van commerciële e-mails als hij klikt op de daartoe bestemde link, welke is opgenomen in het e-mailbericht. Indien gebruiker niet klikt op de desbetreffende link kan hij geen aanspraak maken op de credits.
  4. Onze mailings bevattende acties hebben zijn geldig totdat er een nieuwe mail van dezelfde actie wordt verstuurd, tenzij in de mailing uitdrukkelijk anders is aangegeven. Slechts indien gebruiker binnen deze geldigheidsduur op de daartoe bestemde link klikt, kan hij credits verdienen. Is de geldigheidsheidsduur van de mailing verstreken, dan kan gebruiker geen aanspraak meer maken op credits voor het lezen van de desbetreffende mailing.
 6. Ingaan op aanbiedingen derden

  1. Aanbiedingen worden gebruikers gedaan door een aanbieder. Bij elke actie kan deze laatste eigen algemene voorwaarden hanteren.
  2. Gebruiker ontvangt slechts credits voor deelname aan acties indien zij voldoet aan alle door de aanbieder genoemde voorwaarden. Ook dien je het gebruik van cookies toe te staan en gebruik te maken van het e-mailadres dat je bij ons registreerde, zodat we kunnen achterhalen wie ingegaan is op de desbetreffende actie.
  3. Indien de actie voor voltooiing wordt afgebroken ten aanzien van gebruiker of ten aanzien van alle gebruikers zal gebruiker daarvoor geen credits ontvangen.
 7. Uitbetaling tegoed

  1. We zullen het tegoed aan gebruiker uitkeren indien aan de volgende vereisten is voldaan:
   • Het totale tegoed bedraagt minimaal € 12,50;
   • Je hebt een verzoek tot uitbetaling gedaan via je account op de website;
   • Je hebt je account vervolledigd met je actuele en geldige persoons-, adres- en IBANgegevens;
   • Je hebt gehandeld in overeenstemming met deze voorwaarden;
  2. We spannen ons in om betalingsverzoeken binnen een periode van één maand af te handelen. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn.
  3. Elke gebruiker dient zich zorgvuldig te registreren en persoonsgegevens up to date te houden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer je ons onjuiste of onvolledige adres-, persoons- en IBANgegevens hebt aangeleverd, noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  4. Indien wij besluiten de website te staken, komen alle opgespaarde credits van minder dan € 12,50 te vervallen.
  5. Indien je de forumregels hebt overtreden en wij je account opheffen, komen je opgespaarde credits te vervallen ongeacht de hoogte van het tegoed.
  6. Tegoed is niet overdraagbaar aan een andere gebruiker of een ander account.
  7. Tegoed kan slechts worden overgemaakt naar een Nederlands of Belgisch IBANnummer.
 8. Privacy en forum

  1. Wij verwerken je persoonsgegevens conform onze privacy statement, die je altijd op onze website kunt vinden en die je ook werden aangeboden bij registratie.
  2. Iedere gebruiker kan zich aanmelden voor ons forum. Wie zich aanmeldt voor ons forum dient zich aan onze forumregels te houden die je te allen tijde op onze website vindt en die je ook werden aangeboden bij registratie.
 9. Onderhoud en storingen

  1. Wij behouden ons het recht voor om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de website, bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Indien een aanpassing van een functionaliteit van de website leidt tot een aanzienlijke wijziging, zullen we dit vermelden op de website.
  2. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door of in verband met zodanige buitengebruikstelling of aanpassing van de website.
 10. Duur/beëindiging/opschorting

  1. Je kunt op ieder moment je account bij ons verwijderen. Dat doe je op onze website. Verwijdering van je account wil ook zeggen dat je tegoed verloren gaat.
  2. Indien je minstens 30 kalenderdagen niet hebt deelgenomen aan acties, dan hebben wij het recht om je account te verwijderen.
  3. Na verwijdering van het account - door gebruiker zelf of door ons - is het besloten gedeelte van de website niet meer voor gebruiker toegankelijk, kan gebruiker geen credits meer verdienen en komen de door gebruiker opgespaarde credits te vervallen.
  4. Wij behouden ons het recht voor om de website te staken
  5. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen het bestaande account van de gebruiker te verwijderen. Daardoor komen de door gebruiker opgespaarde credits te vervallen.
 11. Slotbepalingen

  1. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
  2. Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  3. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Wij zullen in dat geval (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  5. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat
 12. Contactgegevens

  Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, dan kun je mailen naar info@Bespaarportaal.nl of schrijven aan:

  RSA Online Leads BV
  Postbus 2481
  7302ER Apeldoorn
  KVK:65780175